Νέα & Ανακοινώσεις
Απόφαση Δημάρχου
Τρίτη, 02 Ιανουαρίου 2024
«Ορισμός αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»

Δείτε την Απόφαση Δημάρχου Εδώ   ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1/2024 Ο Δήμαρχος Ηρωικής Νήσου Ψαρών Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87),

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
-ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ -
Ένας τόπος άγριας ομορφιάς με πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά.