Νέα & Ανακοινώσεις
- Προσκλήσεις -
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου
Παρασκευή, 03 Ιουνίου 2022

Καλείσθε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη την του μηνός Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα
με τις σχετικές διατάξεις:
α) του άρθρου 184 Ν. 4635/2019,
β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 67 του ν.4830/2021 (Α’ 169)
γ) των υπ’ αρθιμ.18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29-05-2020, 60249/22-09-2020, 426/77233/ 13.11.2020 & 643/69472/24.09.2021 Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών
δ) του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία (α), (β) και (γ) διατάξεις.
Παρακαλούνται τα συμμετέχοντα στο όργανο μέλη το αργότερο έως τη Δευτέρα 6/6/2022 και ώρα 12:00 να ενημερώσουν τον Πρόεδρο αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής τους σε αυτή, δηλαδή είτε διά ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.
Χατζησκουλίδης Χρήστος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ ΣΤΙΣ 7/6/2022 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 1060/3-6-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Θέμα 1ο

Έγκριση διοργάνωσης εορταστικών εκδηλώσεων μνήμης του Ολοκαυτώματος των Ψαρών για το έτος 2022

Θέμα 2ο

Επιχορήγηση του Μορφωτικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Ψαρών «Ο Κωνσταντίνος Κανάρης»

Θέμα 3ο

Απόδοση πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 στις σχολικές επιτροπές για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Β’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2022)

Θέμα 4ο

Ορισμός εκπροσώπου και παροχή εξουσιοδότησης για τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών

 

Δείτε επίσης
Προσκλήσεις
Κυριακή, 26 Ιουνίου 2022
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 30η του μηνός Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προσκλήσεις
Τρίτη, 21 Ιουνίου 2022
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 22η του μηνός Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα σ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προσκλήσεις
Παρασκευή, 03 Ιουνίου 2022
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 7η του μηνός Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
-ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ -
Ένας τόπος άγριας ομορφιάς με πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά.