Νέα & Ανακοινώσεις
- Προσκλήσεις -
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής
Παρασκευή, 02 Φεβρουαρίου 2024

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 6η του μηνός Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 3852/2010.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής
Κωνσταντίνος Βρατσάνος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ ΣΤΙΣ 6/2/2024 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 270/2-2-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Θέμα 1ο
Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών
Θέμα 2ο
Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 για το έτος 2024
Θέμα 3ο
Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών βάσει του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για το έτος 2024
Θέμα 4ο
Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη του ποσού της παρ. 1 του άρθρου 118 για το έτος 2024
Θέμα 5ο
Έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου εκτός έδρας του δήμου

Δείτε την Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής

Δείτε επίσης
Προσκλήσεις
Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε να συμμετέχετε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη την 26η του μηνός Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, για τ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προσκλήσεις
Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2024
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 21η του μηνός Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα σ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προσκλήσεις
Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2024
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε να συμμετέχετε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη την 21η του μηνός Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για τ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
-ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ -
Ένας τόπος άγριας ομορφιάς με πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά.