Νέα & Ανακοινώσεις
- Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί -
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Τρίτη, 18 Απριλίου 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2023

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών, της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, ειδική και διάρκεια. . σύμβασης, αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικός θέσης)

Κωδ. Θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

 

 

101

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ

ΨΑΡΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

Ψαρά

Δ. Ηρωικής Νήσου Ψαρών Π.Ε. Χίου

 

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

 

 

8 μήνες

 

 

1

 

 

102

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ

ΨΑΡΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

Ψαρά

Δ. Ηρωικής Νήσου Ψαρών Π.Ε. Χίου

ΥΕ Εργατών Ύδρευσης

/Άρδευσης- Αποχέτευσης

 

 

8 μήνες

 

 

1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικός θέσης)

Κωδικός θέσης

 

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101 &

102

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (τελευταίο εδάφιο περ. στ΄ παρ. 1 άρθρο 40 Ν. 4765/2021).

 

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

 

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών (περ. στ΄ του άρθρου 12 του Ν. 4765/2021 και της υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ. 1/835/οικ.8660/17-5-2021 διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Εσωτερικών).

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό,, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:


Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών, Τ.Κ. 821 04 Ψαρά Ν. Χίου, απευθύνοντάς την στο Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, υπόψη κου Ν. Γιαννέλλη (τηλ. επικοινωνίας: 2274350117).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας και λήγει την 27-04-2023.

Τα κριτήρια κατάταξης, η διαδικασία πρόσληψης και τα δικαιολογητικά που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, αναφέρονται λεπτομερώς στην με αριθ. πρωτ.: 348/9-2-2023 (ΑΔΑ: Ψ88ΧΩΗΧ-ΠΚΨ) ανακοίνωση αριθμ. ΣΟΧ 1/2023  που βρίσκεται αναρτημένη:

α) στην ιστοσελίδα του δήμου ( www.dimospsaron.gr ) και στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ ( www.asep.gr ).

Για να δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση πατήστε εδώ

Για να δείτε το παράρτημα της ανακοίνωσης πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την αίτηση σε μορφή pdf πατήστε εδώ

 

 

                                                                                     Ο Δήμαρχος

                                                                            Ηρωικής Νήσου Ψαρών

                                                                           Κωνσταντίνος Βρατσάνος

Δείτε επίσης
Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
Δευτέρα, 15 Μαΐου 2023
Διακήρυξη για την εκμίσθωση και αξιοποίηση του δημοτικού ακινήτου «ΣΠΙΤΑΛΙΑ»
Περίληψη ΣΠΙΤΑΛΙΑ Διακήρυξη ΣΠΙΤΑΛΙΑ          
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
Παρασκευή, 05 Μαΐου 2023
Ανακοίνωση διενέργειας του διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού»
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
Πέμπτη, 04 Μαΐου 2023
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 1/2023
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 1/2023 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 1/2023 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗ/ΑΡΔΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
-ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ -
Ένας τόπος άγριας ομορφιάς με πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά.