Νέα & Ανακοινώσεις
- Προσκλήσεις -
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου
Πέμπτη, 12 Μαΐου 2022

Καλείσθε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη την 15η του μηνός Μαΐου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις:
α) του άρθρου 184 Ν. 4635/2019,
β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 67 του ν.4830/2021 (Α’ 169) 
γ) των υπ’ αρθιμ.18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29-05-2020, 60249/22-09-2020, 426/77233/ 13.11.2020 & 643/69472/24.09.2021 Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών
δ) του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία (α), (β) και (γ) διατάξεις.
Παρακαλούνται τα συμμετέχοντα στο όργανο μέλη το αργότερο έως το Σάββατο 14/5/2022 και ώρα 12:00 να ενημερώσουν τον Πρόεδρο αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής τους σε αυτή, δηλαδή είτε διά ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.
Χατζησκουλίδης Χρήστος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ ΣΤΙΣ 15/5/2022 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 815/11-5-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο

Αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2022 - Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

Θέμα 2ο

Έγκριση της έκθεσης 4ου τριμήνου έτους 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Θέμα 3ο

Έγκριση της έκθεσης 1ου τριμήνου έτους 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

 

Δείτε Εδώ την Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου.

Δείτε επίσης
Προσκλήσεις
Πέμπτη, 12 Μαΐου 2022
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη την 15η του μηνός Μαΐου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00, για τη συζήτηση κα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προσκλήσεις
Τρίτη, 10 Μαΐου 2022
Πρόσκληση σύγκλησης Εκτελεστικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 13η του μηνός Μαΐου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο συνημμένο θέμ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προσκλήσεις
Τρίτη, 10 Μαΐου 2022
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 13η του μηνός Μαΐου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα σ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
-ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ -
Ένας τόπος άγριας ομορφιάς με πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά.