01/2020 ΑΟΕ 01/25-02-2020 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών βάσει του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για το έτος 2020 

01/2020 ΑΟΕ 02/25-02-2020 Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών βάσει του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για το έτος 2020 

01/2020 ΑΟΕ 03/25-02-2020 Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών βάσει του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για το έτος 2020. 

01/2020 ΑΟΕ 04/25-02-2020 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών βάσει του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για το έτος 2020 

01/2020 ΑΟΕ 13/25-02-2020 Ορισμός επιτροπής κληρώσεων ΜΗΜΕΔ για τους διαγωνισμούς έργων του έτους 2020. 

01/2020 ΑΟΕ 14/25-02-2020 Ορισμός επιτροπής διενέργειας κληρώσεων για την επιλογή αναδόχων έργων, μελετών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών μέσω του Κ.Η.Σ.Κ. για το έτος 2020 

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών