4/2018 ΑΟΕ 06/27-02-2018 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016

4/2018 ΑΟΕ 07/27-02-2018 Σύνταξη 4ης τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού έτους 2017

4/2018 ΑΟΕ 08/27-02-2018 Ψήφιση πιστώσεων για δαπάνες Παρελθόντων Οικονομικών Ετών.

4/2018 ΑΟΕ 09/27-02-2018 Ψήφιση πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων, εργασιών, προμηθειών και λοιπών δαπανών.

4/2018 ΑΟΕ 10/27-02-2018 Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την εκπροσώπηση του δήμου στη συζήτηση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χίου, της υπόθεσης ΔΕΣΠΟΙΝΑ συζ Παύλου ΑΔΕΛΗΝΗ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, το γένος ΜΠΑΡΤΖΗ κατά του Δήμου Ψαρών.

4/2018 ΑΟΕ 11/27-02-2018 Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την εκπροσώπηση του δήμου σχετικά με την ασκηθείσα έφεση των κληρονόμων Μ. Αρχοντού κατά της υπ’ αριθμ. 551/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χίου.

4/2018 ΑΟΕ 12/27-02-2018 Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων του δήμου.

4/2018 ΑΟΕ 13/27-02-2018 Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για τη Δημοσίευση Συνοπτικής Οικονομικής Κατάστασης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων έτους 2018.

4/2018 ΑΟΕ 14/27-02-2018 Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων.

4/2018 ΑΟΕ 15/27-02-2018 Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων.

4/2018 ΑΟΕ 16/27-02-2018 Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «Εισφορά του Δήμου Ψαρών στην Δι.Α.Νο.Χ.Α.Ε. για το έτος 2018».

4/2018 ΑΟΕ 17/27-02-2018 Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017, τη παρακολούθηση Διπλογραφικής Λογιστικής και τη φορολογική υποστήριξη του Δήμου Ψαρών για το έτος 2018

4/2018 ΑΟΕ 18/27-02-2018 Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης εφαρμογών λογισμικού.

4/2018 ΑΟΕ 19/27-02-2018 Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση των υπαλλήλων – οδηγών απορριμματοφόρου του Δήμου Ψαρών.

4/2018 ΑΟΕ 20/27-02-2018 Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την καταβολή συνδρομής έτους 2018 στο Δίκτυο ΔΑΦΝΗ (Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Αιγαίου και Ιονίου).

4/2018 ΑΟΕ 21/27-02-2018 Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την καταβολή συνδρομής έτους 2018 στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας.

4/2018 ΑΟΕ 22/27-02-2018 Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης συνδρομής έτους 2018 για την υποστήριξη λογισμικού συστήματος του ΕΔΔΥΠΠΥ για τη λειτουργία του ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) στο Δήμο Ψαρών

 

 

 

 

 

 

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών