Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους, για να δείτε ή να αποθηκεύσετε στον Η/Υ σας, τα σχετικά έντυπα:

1. Πρόσκληση Δήμου Ψαρών

2. 'Εντυπο Αίτησης Εγγραφής

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών