Δημόσια συζήτηση

Τεχνικό Πρόγραμμα - Προϋπολογισμός και Στρατηγικό Σχέδιο 5ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019

Μόνο πιστοποιημένοι χρήστες μπορούν να συμμετέχουν στις συζητήσεις

Δήμος Ψαρών 8 Μηνύματα 20 Karma
Δήμος Ψαρών - 02 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ο Δήμος Ψαρών θέτει σε δημόσια διαβούλευση τα κάτωθι θέματα :

  1. κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος του δήμου, οικονομικού έτους 2016.
  2. κατάρτιση του Προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016
  3. κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου του 5ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019 (σύμφωνα με την ΥΑ  41179/23-10-2014 (ΦΕΚ Β 2970 2014) «Περιεχόμενο δομή Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ 2014-2019».

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να συμμετέχουν στην δημόσια διαβούλευση καταθέτοντας προτάσεις, κάνοντας σχόλια και παρατηρήσεις με στόχο την ανάπτυξη ενός γόνιμου διαλόγου. Η δημόσια διαβούλευση επί των θεμάτων θα διαρκέσει από την Τετάρτη 02/09/2015 έως και την Παρασκευή 11/09/2015.

Τροποποίηση μηνύματος 02 Σεπτεμβρίου 2015

0